Merhaba Arkadaşlar,
Kur artışı sigortacılıkta önemli bir kavram olup, ülkemizde üzerinde durulmayan bir konudur. Ülkemizin döviz hareketlerindeki dalgalanmalar kurlara bağlı oluşan sigortacılık risklerinin gözardı edilmemesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

istatistik 01 Ocak 2014 yılında USD kuru ortalama 2,14TL dir.

13 Mayıs 2016 itibarı ile kur 2,97TL seviyelerinedir.

USD kuru 01 Ocak 2014 tarihinde 13 Mayıs 2016 tarihine %38,79 artmıştır. Bu eğilim TL’nin satın alma gücünü düşürerek, yatırım ve alım fiyatlarını TL bazında %38,79 yukarı çekmiştir.
canlı casino
 

Kur artışlarının üretim maliyetlerini ve fiyatlarını sigortacılıkta nasıl etkilediğini bir örnekle açıklayalım.

Sigortacılık açısından %38,79 oranında bir risk açığa çıkmıştır. Fark oluşan bu hasarlar neticesinde, Bolu escort eksperler tarafından poliçe teminat bedeli derlemesi yapılarak, eksik sigortaya konu olup olmadığının kontrolü yapılmaktadır.

Eksik sigorta kavramı, mevcut poliçe üzerindeki teminat bedeli ile ekipmanın hasar anındaki veya güncel satış değeri arasıdaki farktır.

Bu husus sigortacılık mevzuatı ve Sigorta Genel Şartları çerçevesinde tespit edilmektedir.

Sigorta Bedeli ve Ayarlanması Madde 4- Bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde vasıfları belirtilen sigortalı kıymetlerin sigorta bedelleri, bu kıymetlerin (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedellerine eşit olacaktır. Hasar anında herhangi bir ünite veya birimin bu şekilde hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasarın bu farka tekabül eden nisbetteki kısmını sigortalı deruhte (üstlenmek) edecektir. Sigortalı kıymetlerin sigorta bedellerinin yeniye göre (ikame) kıymetlerinden fazla veya eksik olduğu hasardan önce tesbit edilecek olursa, ıttıla (öğrenme) tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gün esası üzerinden bir ayarlama yapılır ve fazla veya eksik ödenmiş prim farkları iade veya tahsil edilir.

Konuyu örnek bir vaka ile açıklamaya çalışayım;
Müşteri Tıbbi ekipman alıyor. Ekipmanın bedeli 1 Ocak 2014 tarihinde KDV dahil 600.000 USD dir. V.U.K. göre faturasını TL olarak düzenlenmeli.

Bu durumda Tıbbi Cihazı satan firma faturayı 2,14TL kurdan 1.284.000 TL keserek ilgili ekipmanın satışını gerçekleştirmiştir. Müşteride ekipmanın sigorta poliçesini veya finansal kiralama yöntemi ile alınmış ise ilgili leasing şirketi, sigorta poliçesini 1.284.000 TL üzerinden yapmıştır. 13 Mayıs 2016 tarihine gelindiğinde ekipmanda hasar meydana gelmiştir. Hasar ile ilgili sigorta şirketi eksper ataması yapmış olup, gerekli tamiratlar yapılmasından sonra, Yetkili Servis müşteriye 50.000 USD tamir ve servis ücreti fatura etmiştir.

Eksperin hasar değerlendirmesinde ilk baktığı noktalardan biri, ilgili makinenin sigorta teminat bedelinin, poliçe üzerinde doğru yer alıp/almadığıdır.
çukurova escort bayan
Eksper satıcı firmaya ekipmanın satış bedelini sorduğunda KDV dahil 600.000 USD sattığı bilgisini alacaktır. Eksper, hasar tarihi olan 13 Mayıs 2016 tarihindeki kurdan ( 2,97 TL) 600.000 USD’nin TL karşılığını 1.782.000 TL olarak tespit edecektir. Bu durumda sigorta poliçesi üzerinde, 498.000 TL (%27,95) eksik sigorta söz konusudur.
Eksper, yapılan çalışma sonucunda, Eksik sigortaya bağlı olarak 50.000 USD tamir bedelinden değil, 36.025 USD üzerinden değerlendirilmesine karar verecektir. Muafiyet kesintisi öncesi hasarın 36.025 USD üzerinden değerlendirilmesi için raporunu yazarak dosyası sigorta şirketine gönderecektir. Kur artışı bu vakada, işletmeye 13.974 USD ek bir finansal yük yaratmıştır.

Yukarıdaki vakadan da anlaşılacağı üzere, kurdaki artışlar, dolaylı gibi görünsede sigorta poliçelerini ve hasarlarda sigorta şirketi ile yaşanacak sorunları tetikleyebilir. Satın aldığımız ekipmanları mutlaka poliçe yenileme dönemlerinde veya ani kur artışlarında, satıcı firmalardan güncel bedellerini öğrenerek poliçe üzerindeki teminat bedellerini güncellemek, olası hasarlarda daha fazla finansal kayıplar yaşanmasının önüne geçecektir.

Kurumlar teminat artışından dolayı yansıyacak primden kaçarken, olası hasarlarda çok daha fazla finansal kayıplara/maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirler. Hasar bedeli arttıkça kur farkından dolayı oluşacak zarar katbekat artacaktır. Küçük primlerle büyük risklerin her zaman teminat altına alınabileceğinin unutulmaması gerek.

Bilgilerinize sunarım,
Saygılarımla,

konak escort bayan

img placeholder avatar
İsim : Yusuf AKANSU
Ünvan : Insurance Manager
Şirket adı : Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Yayınlanma tarihi : 17 Kasım 2016