Bilindiği üzere ülkemizde artan terör olaylarında vatandaşların,kurum ve kuruluşların zararları Devletimiz tarafından karşılandığını biliyormuydunuz!
takipçi al
Merhaba Arkadaşlar,
Ülkemizin son zamanlarda maruz kaldığı terör eylemlerinden dolayı yaşanan mal ve can kayıpları 5442 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararlar kapsamında, maddi ve can kayıplarına ait zararlar karşılanmaktadır.
Öncelikle bu kanunda faydalanmak için eylemin ve olayın Kamu otoritesi tarafından terör eylemi olarak nitelik kazanması gerekmekedir. Bu hususta eylemin terör eylemi olarak nitelik kazanmasına paralel kişi ve kurumlar kanun kapsamında zararlarını ve maduriyetleri devlet eli ile giderilmeye çalışılmaktadır.
Kanun kapsamında Vatandaşlar iki türlü faydalanabilmektedir.

  1. Mevcut sistem içerisinde, özel sigorta poliçesi olan kişiler/kurumlar terörden doğan zararların bir kısmını özel sigorta poliçelerinden faydalanalarak zararlarını karşılamaktadır. Genel olarak özel sigorta poliçelerinde terörden doğan zararların karşılanması için farklı oranlarda koasürans bulunmaktadır. %80-%20, %50-%50, %30-%70 gibi dir. Bu konuda sigortanın en temel özelliği kişinin zengileşmeden zararını hasardan bir önceki haline poliçe şartları ile kavuşturmaktır. Bu hususta sizin zarar gören ekipmanlarınız 2. El değerleri, ekipmanı tekrar yerine koyma, hasardan bir önceki haline çevirme maliyeti olduğundan, sigorta şirketi üzerine düşen kısım oranında ikinci el değeri için firmanıze ödeme yapacaktır.
    Örnek bir vakkadan yola çıkarsak; Bir işletmeniz terör eylemi sonucunda kullanılmaz hale gelmiştir. İşletmenin tekrar faaliyete geçmesi ve hasardan bir önceki haline çevirilmsi maliyeti, ekspertiz incelemesi ve raporuna göre 1.000.000 TL dir. %80-%20 koasürans ile sigorta şirketi sizin hasarınız için 800.000 TL ödeme yapacaktır. Bu durumda 200.000 TL’lık zarar ve koasürans payı kişi/kurum üzerinde kalmaktadır. Bu durumda terörden dolayı madur olan kişi/kurum üzerinde ciddi bir finansal yük yaratmaktadır.
    Tam da bu noktada kişi ve kurumlar 5442 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararlar kapsamında, olayın gerçekleştiği bölgedeki Valilik’te bulunan Terörden Doğan Zararlar Masasına başvuru yaparak, 200.000 TL’lık kısım için zararın Devlet eli ile karşılanmasını talep edebilirler.
  2. Mevcut sistem içerisinde özel bir şirketten sigorta poliçesi olmayan kişi ve kurumlarda, 5442 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararlar kapsamında, olayın gerçekleştiği bölgedeki Valilik’te bulunan Terörden Doğan Zararlar Masasına başvuru yaparak zararların karşılanmasını talep edebilirler.

Peki bu zararlar karşılandığı kanun nezdinde bildirilmiş fakat madurlar bundan nasıl faydalanacak?
Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Yönetmeli kapsamındaki yaralanma ve engelli hâle gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında, veraset ilâmı ve noterden tasdikli vekâletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir.
Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nev’i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir. Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir.
Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

Kaynak : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20047955.pdf
çeşme escort

Tiktok takipçi satın al
escort

Bilgilerinize sunarım,
Saygılarımla,
youtube izlenme satın al

img placeholder avatar
İsim : Yusuf AKANSU
Ünvan : Insurance Manager
Şirket adı : Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Yayınlanma tarihi : 28 Haziran 2016